Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

muhabere

Giriş
MUHABERE ELEKTRONİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Kuruluş Tarihi
26.02.2002
 
Büro Amirlikleri
İdari Büro Amirliği - Muhabere Sistemleri İşletme Büro Amirliği - Muhabere Elektronik Cihazları Bakım Onarım Büro Amirliği - Foto Film Büro Amirliği- Kapalı Devre televizyon Büro Amirliği
 
Dahili Numaraları
0 (228) 212 18 42 - 43 - 44 / 6510 - 6521 - 6522 - 6550 - 6590
 
Görevleri
 İdari Büro Amirliğinin Görevleri

a) Şubeye gelen ve giden evrakın kayıt, kontrol ve takibini yapmak,
b) Birim içi ve birim dışı yazışmaları yapmak,
c) Şube personelinin özlük işleri ile ilgili hizmetlerini aksaksız olarak yürütmek,
ç) Şubenin kırtasiye malzemelerini bitmeden temin etmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,
d) Şubenin ihtiyacı olan cihaz ve malzemeyi tespit etmek ve ikmali hususunda ilgili birimlerle koordine kurarak temini hususunda gereğini yapmak.
e) Şubenin görev alanına giren kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini Şube Müdürü adına takip ederek gerekli işlemleri yapmak,
f) Nöbet çizelgelerini tanzim etmek,
g) Şube içi birimler arası koordinasyonu sağlamak,
h) Muhabere hizmetleriyle ilgili istatistiki bilgileri tutmak,
ı) Muhabere sistemleriyle ilgili arıza durumlarını günlük arıza çizelgesine işleyerek arızalı sistemler hakkında Şube Müdürüne bilgi vermek,
i) Nöbet devir teslim defterini kontrol ederek varsa vukuatları Şube Müdürüne intikal ettirmek, herhangi bir olumsuzluğun bulunmaması halinde hizmetin normal olarak yürütüldüğünü defteri imzalatmak suretiyle tasdik ettirmek,
j) Şube brifingini hazırlamak ve güncel halde bulundurmak,
k) Şubenin iç ve dış temizliğini, tertip ve tanzimini sağlamak,
l) Şubenin sivil savunma hizmetlerini düzenlemek, yangın söndürme cihazlarını temin etmek ve her an çalışır halde tutulmasını sağlamak,
m) Gizlilik dereceli konuların gerekli görülmesi halinde telsiz ve telefonla konuşulabilmesi için şifreli konuşma anahtarı hazırlamak,
n) HEK, Hurda, Standartdışı malzemeler ile hizmet satışı hakkında gerekli işlemleri yapmak,
o) El, Araç, Sabit ve diğer telsizler ile bataryaların verilen emirler çerçevesinde dağıtımını gerçekleştirmek, her yıl sonunda sayım yaparak sayımla ilgili listeleri Başkanlığa intikal ettirmek,
ö) Kuvvesine kayıtlı olup hasara uğrayan ve kaybolan malzemelerin akıbetini takip etmek, durumu Şube Müdürüne intikal ettirerek konu hakkında Başkanlığa bilgi vermek ve kusurlu görülenler hakkında gerekli işlem yapılmasını sağlamak,
p)Muhabere Sistemleri İşletme Büro Amirliğince yürütülen hizmetlerin gizliliğini korunmak ve bu amaçla alınacak tedbirlere yardımcı olmak,
r) Mevcut olan telsiz sistemlerini harita üzerinde göstermek ve çevrim şemaları hazırlamak,
s) Muhabere branşlı personelin istihdam durumu hakkında Başkanlığa periyodik olarak bilgi vermek,
ş) Şubenin Mali Yılı Analitik Bütçe teklifini hazırlamak,
t) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.

Muhabere Sistemleri İşletme Büro Amirliğinin Görevleri

a)Emniyet Müdürlüğünde bulunan muhabere elektronik sistemlerinin ve kapalı devre TV sistemlerinin mevzuat hükümlerine göre 24 saat işletimini sağlamak.
b)Hizmetlerindeki haberleşme sistem ve cihazlarının sürekli faal halde bulunması için gereken tedbirleri almak,
c)İstasyonların birbirleri ile haberleşmelerinde çağrı kod’u kullanılmasını sağlamak ve önemli konuların açık lisanla konuşulmasına mani olucu tedbirler almak,
ç)Muhabere ve çevrim disiplinini temin etmek,
d)Olağanüstü durumlarda verilecek Telsiz Yayın Kontrolü uygulamalarını radyo ve televizyonlardan takip ederek merkezin ikazı beklenmeden Telsiz Yayın Kontrol hükümlerini herhangi bir yanlışlığa meydan vermeden uygulamak, sistemlerde görevli personeli bu konuda bilgilendirmek ve verilen Telsiz Yayın Kontrolü uygulamasına göre dinleme durumunda beklemek,
e)Muhabere kurallarına aykırı davrananlar hakkında rapor tanzim edilmesini sağlayarak konuyu ilgililere iletmek,
f)Uzak mesafe sistemleriyle alınan ve yazılan mesajların kayıtlarını tutmak, önemli konuşmaların özetini ilgili deftere kaydetmek,
g)Muhabere hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak ve yürütülen hizmetlerin gizliliğini korumak, bu amaçla alınacak tedbirlere yardımcı olmak,ve mesajların yetkisiz şahıslar eline geçmesini önleyici tedbirler almak,
h)Telsiz konuşmalarını manyetik, dijital veya teknolojinin gelişmesine paralel olarak uygun görülün benzeri ortamlara ve önemli olanları da ilgili deftere kayıt etmek,
ı)Personelin nöbet hizmetlerini düzenlemek için İdari Büro Amirliği ile koordineyi sağlamak,
i)Personelin merkez ve diğer İl Emniyet Müdürlüklerindeki telsiz sistemlerinde görevli personel ile uyumlu bir şekilde çalışmasını temin etmek ve merkeze daima yardımcı olunması hususunda uyarılarda bulunmak,
j)Sistem ve cihaz arızalarında ilgili birimlerle irtibat kurarak bakım ve onarımlarını yaptırmak, arızası giderilemeyenlerin çizelgeye işlenmesi hususunda idari büro amirliğine bilgi vermek.
k)Halk Bandı Telsizi ve 155 Polis İmdat Telefonuna Emniyet Teşkilatının görev alanı ile ilgili yapılacak ihbar, müracaat ve şikayetleri kabul edip, kayıtlarını tutmak, ilgili birimlere iletmek, sistemlerin verimli ve güvenli kullanılması için gerekli tedbirleri almak,
l)Telsiz haberleşmesinde meydana gelen enterfransların kaynağını mümkün olduğu nispette tespit etmek ve konu hakkında düzenleyeceği raporu Şube Müdürüne intikal ettirmek,
m)Yapılacak tatbikatlar için ilgili birimlerle temas kurmak, tatbikatta personelin ne şekilde hareket edeceği hususunu ayrı ayrı açıklamak ve bu konuda personeli devamlı olarak bilgilendirmek, konu hakkında yazışmalar yapılması için bilgileri aksaksız olarak İdari Büro Amirliğine iletmek.
n)Emniyet Müdürlüğünde mevcut santral ve telefonlarla muhabere hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak,
o)Santral üzerinden yapılacak şehirlerarası telefon görüşmelerini, “Ücretli Telefon Görüşmeleri Kayıt Defteri”ne işletmek,
ö)Santral memurlarının abonelerle ilişkilerinde yapıcı, yardım edici, kibar bir lisanla hitap etmelerini sağlamak,
p)Santral sistemleri üzerinden resmi olmayan telefon muhaberesi yapılmasına mani olucu tedbirleri almak
r)Santral muhabere sistemlerini devamlı kontrol etmek, arızalı devrelerin onarımını için Muhabere Elektronik Cihazları Bakım Onarım Büro Amirliği ile koordine kurmak,
s) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.

Muhabere Elektronik Cihazları Bakım Onarım Büro Amirliği

a) Büronun; personel ve teknik donanım yapılanma durumuna göre İl’inden veya çevre İl teknisyenliklerinden arızalı olarak gelen her türlü HF, VHF, UHF telsiz sistemleri, Bina İçi Kapalı Devre Televizyon sistemi, Alkolmetre, Dedektör, jeneratör, Santral, telefon, faks, hat terminal kutuları ve bunun gibi muhabere elektronik cihaz ve malzemelerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak.
b)Bakım onarıma gelen cihazları takip edip, onarımları yapılamayan cihazların öncelikli olarak Bölge bakım merkezine gönderilmesini, yine de tamiri mümkün olmaması durumunda Başkanlığa intikalini sağlamak,
c)Bakım ve Onarımla ilgili ölçü aletlerinin kalibrasyonlarını yaptırmak ve avadanlıkların tam ve sağlam olmaları hususunda gerekli tedbirleri almak,
ç)Bakım ve onarım için gelen cihazların kayıtlarını tutmak ve arızası giderilen cihaza ait bilgileri arıza kayıt defterine işlemek, onarımı yapılan cihazı ilgilisine teslim etmek ve istatistiki bilgileri İdari Büro Amirliğine intikal ettirmek,
d)Sarf edilen malzemelere ait belgeleri muhafaza etmek,
e)Arıza kayıtlarını inceleyerek arızaya sebep olan durumları ortadan kaldırmak için öneride bulunmak,
f)Görev alanına giren cihazların nakil ve yeni yerlerine montajını yapmak veya yaptırmak,
g)Kullanılan yedek malzeme için stok seviyesi bulundurmak,
h)Bakım ve onarımı mümkün olamayan cihazları tespit ederek, HEK, Hurda ve Standart dışı olarak ayrılması hususunda İdari Büro Amirliği ve Başkanlık ilgilileri ile temas kurmak,
ı)Role cihazlarının uygun noktalara konulmasını sağlamak için Başkanlığın talimatı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine kurmak,
i)Telsiz sistemlerinin İl dahilinde kesintisiz irtibatını sağlamak, İlçeler ile İl Merkezi arasında irtibatı sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
j)Santral sistemlerinin işler durumda olmalarını sağlamak, arızaları Başkanlığa ve ilgililere bildirerek süratle onarımını sağlamak
k)Terminal hat kutularının bina içi ve dışına muntazam olarak çekilmesini sağlamak,
l)Bakım atölyelerinin tertipli ve düzenli olmasını sağlamak,
m)Bakım atölyesine ilgisi bulunmayanların girmesini önlemek,
n)Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.

Foto Film Büro Amirliğinin Görevleri

a) İlgili birimin talebi, yetkili makamın uygun görmesi halinde; İl Merkezi ve bağlı İlçelerde yapılacak miting, toplantı, Basın açıklamaları, gösteri yürüyüşü, grev, lokavt gibi toplumsal olaylarda foto film çekim ekibini görevlendirerek konunun takibinin yapılmasını sağlamak,
b)Talep olması halinde; Terör, Asayiş, Narkotik, Silah Mühimmat ve Kaçakçılık olayları ile ilgili operasyonlarda ,önemli trafik kazalarında sanık, suç delili ve olay mahallinin tespitini yapmak, kişi ve grupların teşhisini ve suç delillerinin İdari ve Adli mercilere daha objektif ve inandırıcı olarak intikali için foto film çekim ekibini görevlendirerek konunun takibinin yapılmasını sağlamak,
c)Büroya verilen görevlerin nitelik, nicelik ve yoğunluğuna göre ihtiyaç duyulan personeli tespit etmek ve temini için ilgili makama bildirmek,
ç)Büronun ihtiyacı olan ana cihaz, malzeme ve araç – gereçleri tespit ederek tedarikini sağlamak,
d)Foto Film hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan defter, form ve tüketim malzemelerini tespit etmek ve tedarikini sağlamak,
e)Büroda kullanılan cihaz ve teçhizatın periyodik bakım ve onarımlarının mahallinde mümkün olmaması halinde Başkanlık teknisyenlerinden de yararlanmak suretiyle yaptırmak,
f)Büro personelinin branşlarında iyi yetiştirilmesi için mesleki bilgilerini artıracak kurslara katılmalarını sağlamak ve bu amaçla Başkanlık ve Emniyet Müdürünün bilgileri dahilinde gerektiğinde ilgili şubelerle veya dış kurumlarla koordineli çalışmalar yapmak,
g)Foto Film konularında meydana gelen yeni teknolojik gelişme ve değişmeleri izlemek ve hazırlanması tasarlanan plan ve projeleri Başkanlığa ve İlgili Makamlara iletmek,
h)Görevin ifasında; kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde hizmetin süratli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
ı)Foto film yapım ekibini görevlendirilerek; Çekilen video bantların özüne dokunulmaksızın ihtiyaç duyuluyorsa kurgu ve çoğaltma işlemini yapmak, gerektiğinde birer kopyasını arşivlemek ve talep halinde ilgili birim veya makama vermek,
i)Gerektiğinde üst makama bilgi vermek suretiyle, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
j)Foto Film Çekim ekibini göreve gönderirken görevin amaç, kapsam ve niteliği hakkında bilgi vererek en iyi ve uygun çekimin yapılmasını sağlamak,
k)Emir ve talep olması halinde ; yerli ve yabancı devlet büyüklerinin ziyaret ve gezilerinde, milli bayram ve törenlerde, Uluslararası toplantı ve organizasyonlarda fotoğraf ve video kamera çekimlerini yapmak,
l)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak alan, güzergah ve düzenlenecek organizasyon yerlerinin yerden ve havadan tespit çalışmalarında foto film çekim ekibini görevlendirerek konunun takibini yapmak,
m)İlgili birimlerce gösterilen güvenlik kamera görüntülerinin fotoğrafını teknik imkanlar dahilinde yapmak,
n)İlgili birimlerce talep edilmesi halinde aranan kişilerin fotoğraflarını çoğaltmak,
o)Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde; siyasi parti, sendika, dernek, ticaret odaları gibi sivil toplum kuruluşlarının düzenleyecekleri kapalı salon toplantılarında foto film çekim ekibini görevlendirerek konu takibini yapmak
ö)Yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve ilgili birim ve makama göndermek,
p)Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.

Kapalı Devre Televizyon Büro Amirliğinin Görevleri

a)Şehrin önemli kavşak ve noktalarını izlemek üzere tesis edilmiş bulunan kamera sistemlerini faal halde bulundurmak,
b)Sistemlerin bakım ve onarımını yapmak,giderilemeyen arızaları ilgili birimlerle irtibata geçerek yaptırmak,
c)Sistemler vasıtası ile alınan görüntüleri izlemek, gerektiğinde ilgili birimlere izlettirmek veya bilgilendirmek,
ç) Görüntülerle ilgili kayıtları tutmak,
d) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ile görevlidir.

Mevzuat da verilen diğer görevlerin yerine getirmesi
 
Açıklamalar
Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan MOBESE Sisteminin yönetim merkezi ve sekretaryalığı hizmetinide vermektedir.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS