Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

silahp

Giriş
SİLAH ve PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Kuruluş Tarihi
03/07/2007
 
Büro Amirlikleri
İdari Br. Amr., Arşiv Büro Amr., Silah Bulundurma İşlemleri Büro Amr., Silah Taşıma İşlemleri Büro Amr., Av ve Spor Silahları Büro Amr., Patlayıcı Madde İşlemleri Büro Amr., Özel Güvenlik İşlemleri Büro Amr
 
Dahili Numaraları
0 (228) 212 18 42 - 43 - 44 / 5855 - 5860 - 5865
Görevleri
İdari Büro Amirliği :

a) Gelen evrakı zimmetle teslim almak, şube müdürüne arz etmek, talimata göre ilgili büroya intikal ettirmek,
b) Giden evrakın düşümünü yapmak ve ilgili birimlere teslim etmek,
c) Personelin özlük işlerini takip etmek, personelle ilgili yapılan yazışmaların bir suretini şahsi dosyasına koymak,
d) Demirbaş eşya kayıtlarını tutmak,
e) Görev alanına giren konularla ilgili defter ve evrak kayıtlarını tutmak ve bu konudaki işlemleri Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönergeye ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğine göre yapmak,
f) Genelge ve emirlerin gereğini yapmak, ilgili personele okutup imzalatarak tebliğ etmek, ilgili birimlere iletmek ve dosyalarında muhafaza etmek,
g) İlgili mevzuatı temin ederek personelin istifadesine sunmak,
h) Günlük, haftalık, aylık ve yıllık istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve ilgili makama sunmak,
i) Yıllık ödenek ve malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili makamlara bildirmek ve lojistik hizmetlerini yürütmek,
j) Hizmet kalitesini arttırıcı araç-gereç ve yöntemleri tespit ederek, bunların temini yönünde görüş ve önerilerde bulunmak ve bunların hizmete uyum çalışmalarını yürütmek,
k) Şube görev alanına giren konularda mevzuat ve uygulamanın teknik, idarî ve hukukî değişikliklere paralel olarak geliştirilmesi için görüş ve öneri hazırlamak ve bu konulardaki çalışmaları yürütmek,
l) Bilgisayar ağının düzenli ve etkin çalışmasını kontrol etmek,
m) Şube müdürlüğü personelini görev alanına giren veya kullanımına sunulan teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek, her düzeyde eğitim ihtiyacını tespit ederek ilgili birimlere bildirmek,
n) Şube müdürlüğü brifingini hazırlamak, güncel halde bulundurmak ve brifingle ilgili büro amirlikleri arasında koordinasyonu sağlamak,
o) Şube müdürlüğünde kullanılan bilgisayar ve aksesuarlarının bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,
p) Personelin şifre talebini değerlendirerek Genel Müdürlükten şifre talep etmek,
q) Şube müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.

Arşiv Büro Amirliği:

a) Şube müdürlüğü görev alanına giren konular ile ilgili yapılan işlemlere ait dosyaları Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre arşivlemek ve muhafaza etmek,
b) Arşivde bulunan dosyaları büroların talebi hâlinde Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre zimmet karşılığı teslim etmek ve teslim almak,
c) Adlî veya idarî nedenlerle şubeye alınan silahları özel oda, kasa veya kilitli dolaplarda muhafaza etmek,
d) Görev alanına giren konularla ilgili defter ve evrak kayıtlarını tutmak ve bu konudaki işlemleri Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönergeye ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğine göre yapmak,
e) Görev alanına giren konularda mevzuatı takip etmek, alınan genelge ve emirlerin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
f) Görev alanına giren konularda istatistikleri tutmak, güncelleştirmek, istendiğinde ilgili birimlere bildirmek
g) İdarî yargıya intikal eden görev alanı ile ilgili konularda gerekli savunma ve itirazların süresi içerisinde yapılmasını sağlamak,
h) Görev alanına giren konularla ilgili kurum, kuruluş ve birimlerden gelen yazılar hakkında gerekli işlemleri yapmak,,
i) Görev alanına giren konulardaki diğer işlemleri yapmak,
ile görevlidir.

Silah Bulundurma İşlemleri Büro Amirliği:

a) Silah bulundurma ruhsatının verilmesi, yenilenmesi, iptali, silahların geçici olarak emanete alınması, devir ve hibesi ile ilgili işlemleri yapmak, süresi içinde devir veya hibe edilmeyen silahların adli makamlara intikalini sağlamak,
b) Bulundurma ruhsatlı silahlar için mermi satın alma izni ile ilgili işlemleri yapmak,
c) Harp silah ve mühimmatı yapacak fabrikaların yer tahkikatlarını yaptırarak sonucunu Bakanlığa bildirmek,
d) Verilen ruhsatları ve yapılan işlemleri merkezi bilgisayar sistemine kaydetmek,
e) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
f) Kanunun 4 üncü maddesinde geçen ateşsiz silahlara ilişkin işlemleri yapmak
g) Bulundurma ruhsatları için belirlenen harç ve vergilerin yatırılmasını sağlamak ve buna ilişkin belgeleri dosyasında muhafaza etmek,
h) Kaybolan veya çalınan bulundurma ruhsatlı silahlarla ilgili her türlü kayıt ve yazışma işlemlerini yapmak, merkezi bilgisayar sistemine kaydetmek,
i) Bulundurma ruhsatlı silahların nakli için silah nakil belgesi düzenlemek,
j) Silah ruhsat işlemleri ile ilgili olarak gerektiğinde Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüklerinden ön ekspertiz veya Kriminal Polis Laboratuarlarından ekspertiz raporu almak,
k) Görev alanına giren konularla ilgili tereddütleri gidermek, ihbar, şikâyet ve talepleri inceleyip araştırarak gerekli işlemleri yapmak, gerektiğinde görüş almak,
l) Görev alanına giren konularla ilgili defter ve evrak kayıtlarını tutmak ve bu konudaki işlemleri Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönergeye ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğine göre yapmak,
m) Görev alanına giren konularda mevzuatı takip etmek, alınan genelge ve emirlerin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
n) Görev alanına giren konularda istatistikleri tutmak, güncelleştirmek, istendiğinde ilgili birimlere bildirmek,
o) İdarî yargıya intikal eden görev alanı ile ilgili konularda gerekli savunma ve itirazların süresi içerisinde yapılmasını sağlamak,
p) Görev alanına giren konularla ilgili kurum, kuruluş ve birimlerden gelen yazılar hakkında gerekli işlemleri yapmak,
q) Görev alanına giren konulardaki diğer işlemleri yapmak,
ile görevlidir.

Silah Taşıma İşlemleri Büro Amirliği:

a) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelikte sayılan kamu görevlileri ve emeklileri ile belirli bir mesleki faaliyet yürütmesi ya da can güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle talepte bulunan kişilere silah taşıma ruhsatının verilmesi, yenilenmesi, iptali, silahların geçici olarak emanete alınması, silahların devir ve hibesi ile ilgili işlemleri yapmak, süresi içinde devir veya hibe edilmeyen silahların adli makamlara intikalini sağlamak,
b) Verilen ruhsatları ve yapılan işlemleri merkezi bilgisayar sistemine kaydetmek,
c) Taşıma ruhsatları için belirlenen harç ve vergilerin yatırılmasını sağlamak ve buna ilişkin
d) belgeleri dosyasında muhafaza etmek,
e) Kaybolan veya çalınan taşıma ruhsatlı silahlarla ilgili her türlü kayıt ve yazışma işlemlerini yapmak, merkezi bilgisayar sistemine kaydetmek,
f) Silah ruhsat işlemleri ile ilgili olarak gerektiğinde Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüklerinden ön ekspertiz veya Kriminal Polis Laboratuarlarından ekspertiz raporu almak,
g) Taşıma ruhsatlı silahlar için mermi satın alma izni ile ilgili işlemleri yapmak,
h) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamındaki demirbaş silahlarla ilgili işlemleri yapmak,
i) Görev alanına giren konularla ilgili tereddütleri gidermek, ihbar, şikâyet ve talepleri inceleyip araştırarak gerekli işlemleri yapmak, gerektiğinde görüş almak,
j) Görev alanına giren konularla ilgili defter ve evrak kayıtlarını tutmak ve bu konudaki işlemleri Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönergeye ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğine göre yapmak,
k) Görev alanına giren konularda mevzuatı takip etmek, alınan genelge ve emirlerin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
l) Görev alanına giren konularda istatistikleri tutmak, güncelleştirmek, istendiğinde ilgili birimlere bildirmek,
m) İdarî yargıya intikal eden görev alanı ile ilgili konularda gerekli savunma ve itirazların süresi içerisinde yapılmasını sağlamak,
n) Görev alanına giren konularla ilgili kurum, kuruluş ve birimlerden gelen yazılar hakkında gerekli işlemleri yapmak,,
o) Görev alanına giren konulardaki diğer işlemleri yapmak,
ile görevlidir.

Av ve Spor Silahları Büro Amirliği:

a) 15/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin ruhsat işlemlerine ilişkin hükümlerini uygulamak,
b) Satıcılık (bayilik) belgesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
c) Silah tamirhanesi veya atış yerleri ile ilgili işlemleri yapmak,
d) Yivsiz tüfek, nişan tüfeği ve tabancası ile av bıçağı imal veya satış talebine ilişkin işlemleri yapmak,
e) Mevzuat hükümlerine göre izin belgesi verilen yerleri denetlemek, aykırılık görülmesi hâlinde gerekli işlemleri yaparak sonucundan Bakanlığa bilgi vermek,
f) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için belirlenen harç ve vergilerin yatırılmasını sağlamak ve buna ilişkin belgeleri dosyasında muhafaza etmek,
g) Verilen ruhsatları ve yapılan işlemleri merkezi bilgisayar sistemine kaydetmek,
h) Yivsiz tüfek ruhsatnamesine kayıtlı kaybolan veya çalınan tüfeklerle ilgili kayıt ve yazışma işlemlerini yapmak, merkezi bilgisayar sistemine kaydetmek,
i) Yapılan işlemlerle ilgili gerektiğinde Kriminal Polis Laboratuarlarından ekspertiz raporu almak,
j) İthali izne tabi maddelerin, ithal taleplerini Bakanlığa göndermek,
k) Görev alanına giren konularla ilgili tereddütleri gidermek, ihbar, şikâyet ve talepleri inceleyip araştırarak gerekli işlemleri yapmak, gerektiğinde görüş almak,
l) Görev alanına giren konularla ilgili defter ve evrak kayıtlarını tutmak ve bu konudaki işlemleri Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönergeye ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğine göre yapmak,
m) Görev alanına giren konularda mevzuatı takip etmek, alınan genelge ve emirlerin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
n) Görev alanına giren konularda istatistikleri tutmak, güncelleştirmek, istendiğinde ilgili birimlere bildirmek
o) İdarî yargıya intikal eden görev alanı ile ilgili konularda gerekli savunma ve itirazların süresi içerisinde yapılmasını sağlamak,
p) Görev alanına giren konularla ilgili kurum, kuruluş ve birimlerden gelen yazılar hakkında gerekli işlemleri yapmak,,
q) Görev alanına giren konulardaki diğer işlemleri yapmak,
ile görevlidir.

Patlayıcı Madde İşlemleri Büro Amirliği:

a) Patlayıcı maddelerin üretimi, işlenmesi, satışı ve kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri 9/5/1995 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun ve 87/12028 Karar sayılı Tüzük hükümlerine göre yapmak,
b) Patlayıcı madde depo yapım ve depolama izinleri ile devir ve iptal işlemlerini yapmak,
c) Patlayıcı madde ithal, ihraç ve transit geçiş izin taleplerini Bakanlığa göndermek,
d) Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin
e) Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ateşleyici yeterlilik belgesi taleplerine ilişkin işlemleri yapmak,
f) Valilikçe verilen izin belgelerinin kaybedilmesi durumunda gerekli işlemleri yapmak,
g) Patlayıcı maddelerin üretildiği, işlendiği, satıldığı, depolandığı ve/veya kullanıldığı yerleri ilgili mevzuat hükümlerine göre denetlemek,
h) İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen kişiler ile işyerleri ve depolar hakkında gerekli adlî ve/veya idarî işlemleri yapmak, ceza verilenler hakkında Bakanlık ve Valiliklere bilgi vermek,
i) Gerekli görülen hallerde, Patlayıcı Maddelerin Yok Edilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre patlayıcı madde imha işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
j) Gezici patlayıcı madde depolarına nakil izni vermek,
k) Patlayıcı maddelerin nakli için taşıma izin belgesi vermek, yol güvenliği için ilgili birimlere bilgi vermek,
l) Mermi satış izni ile ilgili işlemleri yapmak,
m) Görev alanına giren konularla ilgili tereddütleri gidermek, ihbar, şikayet ve talepleri inceleyip araştırarak gerekli işlemleri yapmak, gerektiğinde görüş almak,
n) Görev alanına giren konularla ilgili defter ve evrak kayıtlarını tutmak ve bu konudaki işlemleri Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönergeye ve Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğine göre yapmak,
o) Görev alanına giren konularda mevzuatı takip etmek, alınan genelge ve emirlerin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
p) Görev alanına giren konularda istatistikleri tutmak, güncelleştirmek, istendiğinde ilgili birimlere bildirmek,
q) İdarî yargıya intikal eden görev alanı ile ilgili konularda gerekli savunma ve itirazların süresi içerisinde yapılmasını sağlamak,
r) Görev alanına giren konularla ilgili kurum, kuruluş ve birimlerden gelen yazılar hakkında gerekli işlemleri yapmak,,
s) Görev alanına giren konulardaki diğer işlemleri yapmak,
İle görevlidir.

Özel Güvenlik Büro Amirliği:

• 03.07.2007 tarihli Bakanlık oluru ile yürürlüğe giren Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü Bünyesinde yer almayan ancak; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 20.09.2007 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/6599-157204 sayılı yazıları ile Özel Güvenlik Birimleri ile ilgili Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin hazırlanmaya başlanıldığı, çalışmalar tamamlanıp yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre içerisinde Büro Amirliği olarak faaliyet gösteren Özel Güvenlik Birimlerinin ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam edecekleri bildirilmiştir.
• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre;
a) Özel Güvenlik İzni almak isteyen kurum ve kuruluşların talebelerini Valilik adına kabul ederek, Özel Güvenlik Komisyonuna götürmek ve komisyon kararına göre hareket ederek gereğini yapmak.
b) Özel Güvenlik Görevlisi olmak için müracaat eden şahısların iş ve işlemlerini Valilik adına takip ederek gereğini yapmak,
c) Alarm Merkezi Kurmak isteyen kurum ve kuruluşların talebelerini Valilik adına kabul ederek, Özel Güvenlik Komisyonuna götürmek ve komisyon kararına göre hareket ederek gereğini yapmak.
d) Merkezi Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlıkça yapılan Özel Güvenlik Yeterlilik Sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
e) Özel Güvenlik İzni almış bulunan kurum ve kuruluşların talebeleri, Özel Güvenlik Komisyonunun Kararı doğrultusunda Silah Bulundurma ve Taşıma İzin Belgesi ile ilgili iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırmak..
f) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında faaliyette bulunan kurum/kuruluş ve kişilerin DENETİMLERİNİ yapmak.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS