Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trafiktescil

Giriş
TRAFİK TESCİL DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Kuruluş Tarihi
17.03.1928
 
Büro Amirlikleri
İdari Büro, İstatistik Büro Amirliği, Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro, Ceza İşlemleri Büro, Araç Tescil Büro , Sürücü belgeleri Sicil ve Arşiv Büro Amirliği, Eğitim Büro Amirliği ve Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği.
 
Dahili Numaraları
0(228)-212 12 29 Dahili :112 -113 - 114 - 117 -119
 
Görevleri
İdari Hizmetler Büro Amirliği;

1) Şube müdürlüğü personelinin izin, istirahat, atama, yer değiştirme, nöbet, sicil raporlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
2) Şube müdürlüğünde görevli personel hakkında yapılan muhtelif müracaat ve şikayetler ile yürütülmekte olan adli ve idari kovuşturmalara esas olacak işlemleri yapmak,
3) Personelin özlük haklarına ilişkin mutemetlik hizmetlerini yürütmek,
4) Şube müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirilen yardımcı hizmetler personelinin görev yerlerini belirlemek, verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirler almak,
5) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerde kullanılan demirbaş eşya ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, kayıtlarını tutmak, ekonomik ömrünü dolduran demirbaşlar hakkında gerekli işlemleri yürütmek ve dengeli bir şekilde dağıtımına ilişkin gerekli olan planlamayı yapmak, uygulanmasını sağlamak,
6) Şube müdürlüğü binasının yangından korunması, olağanüstü durumlarda sivil savunma ve tahliye gibi hizmetlerin yürütülmesine ilişkin gerekli olan planları hazırlamak ve ilgili birimlere duyurmak,
7) Gelen ve giden evrakların zimmet ve kayıtlarını tutmak, öncesi ile birlikte şube müdürüne arzetmek, alınan direktifler doğrultusunda ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını yapmak,
8) Gelen ve giden evraklardan acele ve günlü kaydı olanların arz sevk işlemlerini belirlenmiş olan süre içerisinde sonuçlandırmak, alınan genelge ve emirlere yıllar itibariyle sıra numarası vermek, mahiyetlerine göre tasnif etmek ve il ve ilçe merkezindeki diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,
9) Şube ile diğer birimler arasında her türlü yazışmaları yürütmek ve dosyalamak,
10) Görevli personele tahsis edilen silah, mühimmat ve teçhizat ile şube emrine verilen araçları teslim almak ve zimmet karşılığında personele dağıtımını yapmak,
11) Şube hizmetlerine tahsis edilen araç, gereç ve cihazların her an kullanılabilir durumda bulundurulmasını sağlamak üzere bakım ve onarımlarını yaptırmak ve bu konuda ilgili birimlerle gerekli olan işbirliğini yürütmek,
12) Şube müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmete yönelik kırtasiye, teksir, fotokopi, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmek, yeni kurulacak birimler için arsa, bina ve her türlü demirbaş döşeme ihtiyaçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
13) Hizmet otolarının yürürlükte olan mevzuat hükümleri ve talimatlara göre bakım ve onarımlarını yaptırmak,
14) Şube hizmetlerinde kullanılma sonucu ekonomik ömrünü dolduran veya hurda durumuna gelen araçların tasfiye işlemlerinin yapılmasını ilgili birime teklif etmek,
15) Kuvveye kayıtlı ve çeşitli nedenlerle zayi olan ve kuvve değiştiren silah, mühimmat ve teçhizatın yıl sonu sayımlarını yapmak ve kuvveden düşümüne ilişkin işlemleri yürütmek,
16) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak
ile görevlidir.
 
İstatistik Büro Amirliği;

1) Trafik kazalarının meydana geliş nedenlerini insan, yol ve araç unsurları açısından incelemek, değerlendirmek, sonuçlarına göre önleyici tedbirler almak ve aldırtmak amacıyla Trafik Kazalarının Oluş Nedenlerine İlişkin İstatistiki Bilgilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönerge hükümleri doğrultusunda kaza analizlerinin yapılmasını sağlamak,
2) Kontrollünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolunun üzerinde meydana gelen kazaların hangi nedenle meydana geldiğini ve bu kazaların hangi faktörlerden kaynaklandığını tespit etmek,
3) Trafik kazalarının gerçek oluş sebeplerinin sonuçlarına göre yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere kavşak, cadde, sokak, yaya geçidi, alt geçit, üst geçit, refüj aralığı gibi yer ve noktalarda ayrı ayrı kaza istatistikleri tutmak ve sonuçlarını gereği için il trafik komisyonları ve ilgili kuruluşlara iletmek,
4) Sorumluluk sahası içinde kalan yol, kavşak, refüj, alt geçit, üst geçit gibi kazaların yoğunlaştığı hassas yer ve bölgelerin krokilerini çizmek ve buralarda meydana gelen kazaları oluş nedenlerini esasları yönerge ve talimatlarla belirleyecek olan şartlara uygun sembol ve şekillerde işaretlemek ve her yıl sonunda her noktanın ayrı ayrı kusur unsurlarına göre analiz raporları ile birlikte ilgili kuruluşlara intikal ettirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
5) Trafik kazalarının meydana geldiği veya meydana gelmesi muhtemel olan hassas yer ve noktalara ilişkin kroki veya yol haritalarını, esasları istatistik yönergesinde belirlenen ve her bir kazayı sembolize eden renkli iğnelerle işaretlemek ve kazaların bu yerlerde artarak devam etmesinin tespiti halinde, durumdan ilgili kuruluşları haberdar etmek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
6) Personel, araç, gereç ve sürücüler hakkında illerde tutulan her türlü sayısal bilgiler ile trafik zabıtasının faaliyetleri ve kaza istatistik sonuçlarının zamanında, ölümlü trafik kaza bilgilerinin ise anında telefon, faks aracılığı ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini temin etmek,
7)Kaza istatistikleri ile ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşların ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,
8) Trafik kaza istatistiklerinin değerlendirilmesi sonucu yolun esas yapısına ilişkin hata ve noksanlıklardan kaynaklanan yerlerin ıslahı, kavşakların ve refüj aralıklarının yeniden düzenlenmesi, alt ve üst geçitlerin yapılması, gerekli görülen karayollarının bölünmüş hale getirilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara teklif ve önerilerde bulunulmasını sağlamak,
9) İl hudutları içerisindeki erişme kontrollü karayolu devlet yolları, il yolları ve köy yollarında trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak, görev verilmesi halinde Jandarma Teşkilatı ile trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin teklif ve önerileri incelemek ve işlemlerini yürütmek,
10) Araçların cins ve kullanım amaçlarına göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan hız sınırlarını yol ve trafik durumları dikkate alınarak azaltılabileceği veya çoğaltılabileceği yerleri kaza analizleri sonuçlarına göre değerlendirmek, mahallinde etüt etmek, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara bu konuda teklif ve önerilerde bulunmak, konuya ilişkin diğer birim ve kuruluşlardan gelen teklifleri incelemek,
11) Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlere, haftanın günleri ve günün muhtelif saatlerinde göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak kontrol hizmetlerinin sorumlu olduğu tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacı ile günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
12) Kazaların oluş şekli ile yazılan cezalar arasındaki paralelliği sağlamak için il genelinde meydana gelen kazaların oluş şekline ilişkin istatistiki bilgileri trafik denetimlerinin ne şekilde ve nerelerde yapılacağının planlanabilmesi için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğine bu bilgileri vermek,
13) Kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerleri istatistiki olarak nedenleri ile birlikte tespit edip, belirlenen noktalarda trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince kazaların oluş şekline göre uygulama ve denetleme planlarının yapılmasını sağlamak,
14) Kara noktaların ıslahı için trafik düzenleme ve denetleme büro amirliğince yapılan tespitlerin il ve ilçe trafik komisyonu gündemine alınmasını ve sorumluluk alanlarına göre belediye başkanlıkları ve karayolları bölge müdürlüğü ile Trafik Hizmetleri Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,
15) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak
ile görevlidir.
 
 Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca kontrolünden sorumlu olduğu karayolları ve erişme kontrollü karayolu üzerindeki araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketleri ile karayolu üzerindeki çeşitli tesislerin bu Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek.
2) Araçların ve sürücülerin denetlenmesi sırasında sürücü ve araçlara ait belgelerin geçerliliği, sahteliği veya hile ile alınıp alınmadığı, bunların araç ve sürücülere ait olup olmadığını tetkik etmek, araçların muayenelerinin yapılıp yapılmadığını, trafik güvenliği ve araç tekniği yönünden trafiğe uygun bulunup bulunmadığını kontrol etmek, noksanlıkların giderilmesini sağlamak üzere ilgililer hakkında yasal işlem yapmak,
3) Sürücülerin, hareket halindeki trafik içerisinde her türlü kural dışı davranışlarını tespit etmek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak,
4) Araç sürücülerinin, taşıma sınırı ve gabari dışı yük veya yolcu alıp almadıklarını, kendilerine tanınmış olan yasal süre içerisinde araç kullanıp kullanmadıklarını denetlemek,
5) Karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadan duran veya park eden araçlar ile Karayolları Trafik Kanununun yasakladığı yerlere park eden araç sürücüleri hakkında işlem yapmak ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda kaldırılmasını sağlamak,
6) Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş olan araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları teknik cihazlarla veya görevlilerce bizzat belirlenmiş bulunan sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek ve haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamak,
7) Trafik kontrollerinin nerelerde, nasıl ve ne şartlar altında yapılacağı, kontrollerin çeşitleri ve kontrol sırasında kullanılan cihazların kullanılma esasları, kontrol mahallinde alınacak önlemler, kontrollerde etkinlik ve otoriteyi tesis edecek davranış biçimleri, kontrol programlarının hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin 2/2/1981 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Trafik Kontrollerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
8) Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazaların oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelemek, iz ve delillerini tespit etmek, adli ve istatistiksel işlemlere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek ve ölümlü trafik kazaları hakkında anında Trafik Hizmetleri Başkanlığına telefon ve faks aracılığı ile bilgi vermek,
9) Trafik kazaları sonucu yolun trafiğe kapanmış olması halinde kazaya ilişkin iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli önlemleri almak ve yolu trafiğe açmak,
10) Karayolunun trafiğe kapanmasına, ölümlü ve hayati tehlike yaratan yaralanmalı kazalara neden olmuş ve bu kaza can, mal ve trafik güvenliğini etkiliyor veya başka bir yoldan geçiş verilemiyorsa, cumhuriyet savcısının gecikmesinin anlaşılması halinde, gerekli işaretlemeleri yaparak, kaza mahallindeki fiziki engelleri ortadan kaldırmak ve durumu bir tutanakla tespit ettikten sonra yolu trafiğe açmak,
11) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına el koymak üzere genel zabıta tarafından talep vuku halinde, en yakın bölge trafik ekibinin olay mahalline gönderilmesini temin etmek,
12) Trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına bilgi vermek,
13) Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması zorunlu görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, yeterli veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
14) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı tanzim etmek ve Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmak,
15) Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında ve erişme kontrollü karayollarında yapılacak olan milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerini almak, yarış ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
16) Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca, TIR araçlarının konaklama yerlerinde gerekli kontrollerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve suç unsuru tespit edilen hal ve şartlarda durumu yetkili makamlara bildirmek,
17) İl hudutları içerisinde kalan karayolları ve erişme kontrollü karayolları üzerinde şehiriçi trafik denetleme şube müdürlüğü ile bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ve görev verilmesi halinde il jandarma komutanlığının sorumluluk alanlarının belirlenmesi, değişen ve gelişen şartlara göre bu sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak protokollere esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,
18) İstatistik ve planlama büro amirliği tarafından günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programlarının hazırlanmasına esas teşkil edebilecek teklif ve önerilerde bulunmak,
19) Milli ve dini bayramlar, devlet törenleri, illerin kurtuluş günleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü sportif faaliyetlerin yapıldığı yer ve alanlar ile Türk ve yabancı devlet büyüklerinin gidiş ve gelişlerindeki güzergahlarda gerekli trafik önlemlerini almak,
20) Trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi sırasında trafik zabıtasının karşılaşabileceği emniyet ve asayişe yönelik acil ve zorunlu hallerde genel zabıtayı ilgilendiren olaylara el koymak ve mahalli zabıtaya olayı intikal ettirmek, varsa suç delillerini ve suçluları tespit ve muhafaza etmek,
21) Karayolu ve erişme kontrollü karayolunun yapısı üzerinde trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerine mani olacak veya güçleştirecek şekilde konulmuş, atılmış, dökülmüş engelleri ortadan kaldırmak, noksanlıkların giderilmesi için ilgili kuruluşları haberdar etmek ve sorumluları hakkında gerekli işlemleri yapmak,
22) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu üzerinde alt yapıya veya yolun yapım ve bakımına ilişkin ilgili kuruluş veya kişiler tarafından yapılan çalışmalar sırasında veya çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerin yeterli ve uygun durumda bulunmamasının tespiti halinde gerekli tedbirleri yeniden aldırtmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları sorumlulara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
23) Karayolu ve erişme kontrollü karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyici, anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için engel veya tehlike yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretleme ile ağaç, direk veya benzerlerinin dikilmesine, konulmasına veya bulundurulmasına mani olmak, konulmuş olması halinde ilgili kuruluşlarca önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak,
24) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin standartları, anlamları, nicelik ve nitelikleri itibariyle uygun durumda ve gerekli olan yerlere konulup konulmadıklarını denetlemek, görülen eksiklikleri ilgili kuruluşlara bildirerek giderilmesini sağlamak,
25) Trafik komisyonlarının sekretarya görevini yürütmek,
26)Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek
ile görevlidir.
 
Ceza İşlemleri Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanununda yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında düzenlenecek alındının görevlendirilecek sayman mutemet tarafından mal sandıklarından alınmasını temin etmek,
2) Mal sandıklarından temin edilen alındıların, sayman mutemetçe resmi mühürlü her sayfasının mühürlendikten sonra, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları yapılarak, kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı vermek, görevliler tarafından işlem yapılarak bitirilen alındıların dip koçanlarını ve tahsil edilen paraları zimmet karşılığı teslim almak,
3) Alındı karşılığı yapılan tahsilatın tarih ve alındı numarası, sırası ile sayman mutemetleri kasa defterine karbon kağıdı konularak iki nüsha sabit kalemle doldurarak kasa defteri, alındıların dip koçanları ve yapılan tahsilatla birlikte her üç günde bir mal sandığı veznesine teslim edilmesini sağlamak,
4) Mal sandıklarından alınarak sayman mutemetlerince zimmet karşılığı yetkili kılınan personele dağıtılan alındıların bitip bitmediğine bakılmaksızın, her yedi günde bir tahsil edilen paraların, mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığını takip etmek,
5) Alındı, suç ve ceza tutanaklarının görevlilerce her nüshasının okunaklı olacak şekilde, sabit veya mürekkepli kalemle tam ve eksiksiz doldurulup doldurulmadığını takip etmek,
6) Görevlilerce düzenlenen alındıların birinci nüshasının olay yerinde ilgiliye, ikinci nüshasının görev hitamında, dip koçanlarının ise alındı bittikten sonra alındıyı veren mal sandığına teslim edilmek üzere ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek,
7) Görevlendirilen sayman mutemetler tarafından mal sandıklarından temin edilen trafik ve suç tutanaklarının, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Trafik Suç ve Ceza Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri”ne kaydedilerek kullanılmak üzere yetkili personele zimmet karşılığı teslimini sağlamak, yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın ikinci nüshasının yasal süre içinde ilgili mahkemeye, trafik ceza tutanaklarının ise müteakip yedi iş günü içinde bir üst yazı ile cezanın takip ve tahsili için tutanakların teslim alındıkları mal sandıklarına gönderilmesini temin etmek,
8) Haklarında alındı, suç veya ceza tutanağı tanzim edilen sürücülerin sicillerini tutmak, aldığı ceza puanlarını sürücü dosyalarına işlemek ve kayıtlarını tutmak amacıyla gerekli bilgileri sürücü belgesini almış olduğu trafik tescil kuruluşuna bildirmek,
9) Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesinde belirlenen suçlardan dolayı tescil plakasına göre haklarında tutanak düzenlenen araçların sahiplerini trafik tescil kuruluşu vasıtası ile tespit etmek, tanzim edilmiş bulunan ceza tutanağını kendilerine tebliğ etmek,
10) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araç sahiplerinin cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz etmeleri halinde itiraz üzerine verilen kararları uygulamak ve sonuçlarını sürücülerin sicillerine işlemek üzere bilgisayar ortamına kaydetmek,
11) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçların bir başka il trafik kuruluşunda kayıtlı olması halinde, araç sahip ve sürücülerinin tespiti veya tebligat işlemlerinin yapılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek üzere ilgili il trafik tescil kuruluşları ile yazışmalar yapmak ve bu konuda işbirliği sağlamak,
12) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere ait bilgileri bilgisayar ortamına kaydetmek, ceza puanının 100’ü bulması halinde gerekli işlemlerin yapılması için bu bilgileri ilgili birimlere intikal ettirmek,
13) Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yapmak ve bu konuda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yetkili mahkemeler, il trafik tescil kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
14) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek
ile görevlidir.

 Araç Tescil ve Arşiv Büro Amirliği ;

1) Karayolları Trafik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de imal edilen ve ithal işlemleri tamamlanan araçların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun şekilde tescil işlemlerini yaptırmak, belge ve plakalarının verilmesini sağlamak,
2) Kayıt ve tescili yapılmış araçların trafikten çekme, nakil, plaka yenileme, geçici plaka alma ve belge yenileme gibi müracaatlarını kabul etmek, incelemek ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca gerekli işlemleri yapmak,
3) Teknik muayenesi yapılan araçların motor ve şasi numaraları ile teknik özelliklerinin, Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği hükümlerine uygun olup olmadığı ile yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısı ve trafik güvenliğine uygun durumda bulunup bulunmadığını incelemek,
4) 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre makam ve hizmet otolarına tahsis edilen plakaların protokol esaslarına göre gerekli işlemlerini yapmak,
5) Resmi kurum ve kuruluşlara hibe edilen araçlar ile malûller için ithaline izin verilen taşıtların tescil işlemlerini trafik mevzuatına uygun şekilde yürütmek,
6) Belirli araçlar için zorunlu olan ayrım işaretlerinin bulundurulmasını kontrol etmek veya bu ayrım işaretlerinin taşınması ve takılması özel izni gerektirmesi halinde, bu konuya ilişkin talepleri incelemek ve uygun görülenlere izin verilmesini sağlamak,
7) Her türlü kayıt ve tescil işlemlerinin yürütülmesi esnasında 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda yetkili vergi daireleri ile işbirliği içinde bulunmak,
8) Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülmüş bulunan kayıt ve tescil hizmetlerine ilişkin defter ve matbu belgeleri usulüne uygun şekilde doldurmak, işlemleri tamamlanmış olan dosyaları zimmet mukabilinde araç veya sürücü sicil büro amirliğine teslim etmek, işlem sonuçlarına ilişkin istatistiki bilgileri ise istatistik birimine göndermek,
9) İcra müdürlüklerinden gelen yazılara cevap vermek, yakalama ve haciz rehini konulması konularında ilgili birimlerle koordine sağlayarak, gerekli işlemleri yapmak,
10) Karayolları Trafik Kanununa göre tescil işlemleri ikmal edilmiş araçlara ait bilgileri sistemli ve düzenli bir şekilde kaydetmek, dosyalarını arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,
11) Araçların devir, terkin, hurdaya ayırma, trafikten çekme ve nakil gibi sonradan yapılan işlemleri ile imal, tadil veya montaj gibi bünyesinde yapılan teknik ve hukuki değişiklikleri bilgisayar ortamına kaydetmek, istenilmesi halinde gerekli bilgileri vermek,
12) Trafik suçu işleyip sahibi veya sürücüsü yanında bulunmayan ve tescil plakasına göre trafik suç veya ceza tutanağı tanzim edilen araçların sahiplerinin adreslerini tespit etmek ve yetkili birimlere veya trafik kuruluşlarına zamanında intikal ettirmek,
13) Bilgisayar ortamına kaydedilen sicil kayıtlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri incelemek ve gerekenleri ilgili birimlere intikal ettirmek,
14) Sonradan yapılacak her türlü işlemleri ile ilgili olarak talep dosyalarını ilgili birimlere zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak,
15) Karayolları Trafik Kanununun 28/3/1985 tarihli ve 3176 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi uyarınca noterlerin sorumluluğunda yapılmış ve noterlikçe gönderilmiş olan satış senetlerini ilgili dosyalarına koymak, satış tarihi itibariyle bir ay içerisinde yeni sahiplerinin kendi adlarına tescil belgeleri alıp almadıklarını izlemek, yasal süresi içerisinde mükellefiyetini yerine getirmeyen araç sahipleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
16) Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi uyarınca, araç üzerinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde her türlü değişiklikler ile 30 gün içinde işleten tarafından bildirilen adres değişikliklerini dosyalarına işlemek, bu bilgilerin bilgisayar ortamına işlenmesini sağlamak,
17) Araç cins, nevileri ve miktarlarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,
18) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek
ile görevlidir.

Sürücü Belgeleri Sicil ve Arşiv Büro Amirliği;

1) Karayolları Trafik Kanununun 28/3/1985 tarihli ve 3176 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesine göre, sürücü kurslarına katılan adaylardan Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olanlara, almış oldukları sertifika karşılığı sürücü belgelerini vermek, sürücü belgelerinin yıpranması, kaybolması gibi durumlarda yapılan müracaatları kabul etmek, kaybolma sebeplerini tetkik ve tahkik etmek, kanuni engel görülmeyenlerin belgelerini yenilemek, dosyalarına ve sicillerine işlemek,
2) İstatistiki bilgilere esas olmak üzere sürücü belgeleri hakkında tutulan bilgi ve belgeleri tanzim etmek ve sonuçlarını istatistik birimlerine intikal ettirmek,
3) Personelin yeni yasal düzenlemeler konusunda eğitimini sağlamak,
4) Ölüm, sağlık veya mahkeme kararı ile sürücülük şartlarını veya haklarını sonradan kaybedenler ile her türlü değişiklikleri takip etmek, iş ve işlemleri yapmak, gerekenleri işlemden kaldırmak ve kayıtlarını tutmak,
5) Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiillerden dolayı alınan ceza puanları toplamının Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen sınırı aştığı belirlenen sürücülere ait sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasını sağlamak,
6) Bilgisayar ortamına kaydedilen sürücü belgelerine ait bilgilerin kayıtlarına geçirilmesine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri incelemek ve gerekenleri ilgili birimlere intikal ettirmek,
7) Sürücü belgeleri cins ve nevileri, sürücülerin işlemiş oldukları suç ve nevileri ile ceza puanlamalarına ilişkin her türlü istatistiki bilgileri tutmak ve değerlendirmek,
8) Karayolları Trafik Kanununun hükümleri uyarınca sürücü belgesi almaya hak kazanan sürücülere ait dosyaların sürücü sicil numarası ve soyadı esasına göre arşivlemek, düzen ve muhafazasını sağlamak,
9) Sonradan yapılacak her türlü işlemler ile ilgili olarak talep dosyalarını ilgili birimlere zimmetle teslim etmek ve zimmetle teslim almak,
10) Sürücülerin ikamet adreslerinde sonradan meydana gelen değişiklikleri dosyalarına işlemek, sicil kayıtlarına esas olmak üzere yeni adreslerini bilgisayar ortamına kaydetmek,
11) Sürücü belgelerinin süresinde değiştirilmesi amacıyla, ilgili birimlerle koordine sağlamak suretiyle, süresi dolan sürücü belgesi sahiplerini belirlemek,
12) Yabancı ülkelerden alınan sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
13) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek
ile görevlidir.
 
 Eğitim Büro Amirliği;
1) Uluslararası Karayolu Güvenliği Haftası nedeniyle gerekli görülen yerleşim birimlerinde trafik sergileri açılması, konferanslar düzenlenmesi ve diğer etkinliklerin meslek odaları, yazılı ve görsel basın, radyo-televizyon kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlemesini sağlamak,
2) Trafik hizmetlerinde görevli personelin eğitimi ile ilgili olarak temin edilen araç, gereç ve cihazların amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım ve onarımlarını zamanında ve noksansız olarak yaptırmak ve ihtiyaç duyulan eğitim malzemelerini tespit etmek, temini için teklif ve önerilerde bulunmak,
3) Çeşitli yaş gruplarına göre eğitici broşürler hazırlamak, sloganlar geliştirmek ve vatandaşların istifadelerine sunmak amacıyla ilgili kuruluşlar ve meslek odalarının taleplerine yardımcı olmak,
4) Muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeli ile diğer hizmetlilerin trafik kuralları konusunda eğitilmeleri amacıyla söz konusu kuruluşlar tarafından vaki olabilecek talepleri incelemek, uygun görülmesi halinde ders programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,
5) Karayolları Trafik Kanununun 134 üncü maddesinde öngörülen okul geçidi görevlilerinin il emniyet müdürlüğünün koordinatörlüğünde, eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
6)Eğitim faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek,
7)Trafik hizmetleri personelinin eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
8)Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yapmak
ile görevlidir.

Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği;

1) Fahri trafik müfettişleri müracaatlarını almak ve değerlendirmek,
2) Fahri trafik müfettişlerine onay alınmasına ilişkin işlemlerin takibini yapmak,
3) Fahri trafik müfettişlerinin çalışmalarının takibi ve değerlendirilmesini yapmak,
4) Fahri trafik müfettişliği kimlik kartlarının tanzimi işlemleri yürütmek,
5) Fahri trafik müfettişliği görevinin sona erdirilmesi işlemlerini yürütmek,
6) Trafik suçu tespit tutanakları ile ilgili işlemleri yürütmek,
7) Fahri trafik müfettişleri için uygulama seminerleri ve toplantılar tertip etmek,
8) Mevzuata uygun olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek
ile görevlidir.

 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS